GREEN JOE FOR A GREEN WORLD     GREEN JOE FOR A GREEN WORLD Beschreibung  Beschreibung

China & Tibet (22.11.2013 - 22.12.2013)

1 2 3 4 5 6 7 8


Tor des himmlischen Friedens (Tiananmen Gate) - Tiananmen Square - Peking - China (11/2013)

Ehrenwache am "Tor des himmlischen Friedens" - Tiananmen Square - Peking - China (11/2013)

Green Joe am "Tor des himmlischen Friedens" - Tiananmen Square - Peking - China (11/2013)

Tor des himmlischen Friedens (Tiananmen Gate) - Tiananmen Square - Peking - China (11/2013)

Bildnis von Mao am Tor des himmlischen Friedens - Tiananmen Square - Peking - China (11/2013)

Ehrenwache am "Tor des himmlischen Friedens" - Tiananmen Square - Peking - China (11/2013)

Ehrenwache am "Tor des himmlischen Friedens" - Tiananmen Square - Peking - China (11/2013)

Am "Tor des himmlischen Friedens" - Tiananmen Square - Peking - China (11/2013)

Am "Tor des himmlischen Friedens" - Tiananmen Square - Peking - China (11/2013)

Green Joe am "Tor des himmlischen Friedens" - Tiananmen Square - Peking - China (11/2013)

Tiananmen Ornamental Column - Tiananmen Gate - Peking - China (11/2013)

Tiananmen Ornamental Column - Tiananmen Gate - Peking - China (11/2013)

Green Joe & Tiananmen Ornamental Column - Tiananmen Gate - Peking - China (11/2013)

Blick auf das "Tor des himmlischen Friedens" - Tiananmen Square - Peking - China (11/2013)

Blick auf das "Tor des himmlischen Friedens" - Tiananmen Square - Peking - China (11/2013)

Fotoshooting mit Green Joe auf dem Tiananmen-Platz - Peking - China (11/2013)

Green Joe auf dem "Platz des himmlischen Friedens" - Peking - China (11/2013)

Green Joe auf dem "Platz des himmlischen Friedens" - Peking - China (11/2013)

"Monument to the People's Heroes" - Tiananmen Square - Peking - China (11/2013)

"Denkmal für die Helden des Volkes" - Tiananmen Square - Peking - China (11/2013)

"Denkmal für die Helden des Volkes" - Tiananmen Square - Peking - China (11/2013)

Green Joe am Denkmal für die Helden des Volkes / Tiananmen-Platz - Peking - China (11/2013)

Mao-Zedong-Mausoleum - Tiananmen Square - Peking - China (11/2013)

Am Mao-Zedong-Mausoleum - Tiananmen Square - Peking - China (11/2013)

Am Mao-Zedong-Mausoleum - Tiananmen Square - Peking - China (11/2013)

Am Mao-Zedong-Mausoleum - Tiananmen Square - Peking - China (11/2013)

Am Mao-Zedong-Mausoleum - Tiananmen Square - Peking - China (11/2013)

Blick vom "Zhengyang Gate Jianlou" auf's Mao-Zedong-Mausoleum - Peking - China (11/2013)

Am "China Railway Museum" (ehemaliger Hauptbahnhof von Peking) - Peking - China (11/2013)

China Railway Museum (ehemaliger Hauptbahnhof von Peking) - Peking - China (11/2013)

Nähe "Zhengyang Gate Jianlou" - Peking - China (11/2013)

Zhengyang Gate Jianlou - Peking - China (11/2013)

Blick auf das "China Railway Museum" - Peking - China (11/2013)

Blick durch das "Zhengyang Gate" auf's "Zhengyang Gate Jianlou" - Peking - China

Zhengyang Gate Jianlou - Peking - China (11/2013)

Am "Zhengyang Gate Jianlou" - Peking - China (11/2013)

Blick auf das "Zhengyang Gate Jianlou" - Peking - China (11/2013)

Blick auf das "Zhengyang Gate Jianlou" - Peking - China (11/2013)

Blick auf das "China Railway Museum" - Peking - China (11/2013)

China Railway Museum (ehemaliger Hauptbahnhof von Peking) - Peking - China (11/2013)

China Railway Museum (ehemaliger Hauptbahnhof von Peking) - Peking - China (11/2013)

China Railway Museum (ehemaliger Hauptbahnhof von Peking) - Peking - China (11/2013)

An der "Haidian St." - Peking - China (11/2013)

Vom Feinstaub bedeckte Autos an der "Haidian St." - Peking - China (11/2013)

Vom Feinstaub bedecktes Auto an der "Haidian St." - Peking - China (11/2013)

Haidian St. - Peking - China (11/2013)

Haidian St. - Peking - China (11/2013)

Zhongguancun St. - Peking - China (11/2013)

Zhongguancun St. - Peking - China (11/2013)

Zhongguancun St. - Peking - China (11/2013)

Smog über Peking - China (11/2013)

Auf der "Jianguomen Inner St." - Peking - China (11/2013)

Obdachloser an der "Jianguomen Inner St." - Peking - China (11/2013)

Gobi Desert (Flight Peking-Dunhuang) - Inner Mongolia - China (11/2013)

Gobi Desert (Flight Peking-Dunhuang) - Inner Mongolia - China (11/2013)

Gobi Desert (Flight Peking-Dunhuang) - Inner Mongolia - China (11/2013)

Gobi Desert (Flight Peking-Dunhuang) - Inner Mongolia - China (11/2013)

Gobi Desert (Flight Peking-Dunhuang) - Inner Mongolia - China (11/2013)

Gobi Desert (Flight Peking-Dunhuang) - Inner Mongolia - China (11/2013)

Gobi Desert (Flight Peking-Dunhuang) - Inner Mongolia - China (11/2013)

Gobi Desert (Flight Peking-Dunhuang) - Inner Mongolia - China (11/2013)

Gobi Desert (Flight Peking-Dunhuang) - Inner Mongolia - China (11/2013)

Gobi Desert (Flight Peking-Dunhuang) - Inner Mongolia - China (11/2013)

Gobi Desert (Flight Peking-Dunhuang) - Inner Mongolia - China (11/2013)

Gobi Desert (Flight Peking-Dunhuang) - Inner Mongolia - China (11/2013)

Gobi Desert (Flight Peking-Dunhuang) - Inner Mongolia - China (11/2013)

Gobi Desert (Flight Peking-Dunhuang) - Inner Mongolia - China (11/2013)

Gobi Desert (Flight Peking-Dunhuang) - Inner Mongolia - China (11/2013)

Gobi Desert (Flight Peking-Dunhuang) - Inner Mongolia - China (11/2013)

Gobi Desert (Flight Peking-Dunhuang) - Inner Mongolia - China (11/2013)

Gobi Desert (Flight Peking-Dunhuang) - Inner Mongolia - China (11/2013)

Blick während des Landeanfluges "Dunhuang Airport" - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Blick während des Landeanfluges "Dunhuang Airport" - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Blick während des Landeanfluges "Dunhuang Airport" - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Blick während des Landeanfluges "Dunhuang Airport" - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Landeanflug "Dunhuang Airport" - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Landung auf dem "Dunhuang Airport" - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Blick von der "Yangguan Middle Rd." - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Blick von der "Yangguan Middle Rd." - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Green Joe an der "Yangguan Middle Rd." - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Green Joe an der "Yangguan Middle Rd." - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Blick von der "Yangguan Middle Rd." - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Blick von der "Shazhou South Rd." - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Blick von der "Yangguan Middle Rd." - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Pedestrian St. - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Pedestrian St. - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Pedestrian St. - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Pedestrian St. - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Moschee / Nähe "Xiyu Rd." - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Von Dunhuang zum Yumen-Pass - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Von Dunhuang zum Yumen-Pass - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Nähe Yumen-Pass - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Blick auf das "Small Fangpang Castle" - Yumen Pass - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Small Fangpang Castle - Yumen Pass - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Blick auf das "Small Fangpang Castle" - Yumen Pass - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Small Fangpang Castle - Yumen Pass - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Blick vom "Small Fangpang Castle" - Yumen Pass - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Small Fangpang Castle - Yumen Pass - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Green Joe am "Small Fangpang Castle" - Yumen Pass - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Blick vom "Small Fangpang Castle" - Yumen Pass - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Blick vom "Small Fangpang Castle" - Yumen Pass - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Blick vom "Small Fangpang Castle" - Yumen Pass - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Small Fangpang Castle - Yumen Pass - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Small Fangpang Castle - Yumen Pass - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Small Fangpang Castle - Yumen Pass - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Small Fangpang Castle - Yumen Pass - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Vom Yumen-Pass zum Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Vom Yumen-Pass zum Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Vom Yumen-Pass zum Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Towering Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Towering Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Towering Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Towering Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Green Joe & Towering Yardang - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Green Joe & Towering Yardang - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Towering Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Der Schrecken der Wüste: Der Zahnlose! - Dunhuang Yardang National Geological Park - China (11/2013)

Towering Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Walling Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Walling Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Walling Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Walling Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Der Schrecken der Wüste: Der Zahnlose! - Dunhuang Yardang National Geological Park - China (11/2013)

Walling Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Der Zahnlose von Okinawa - Dunhuang Yardang National Geological Park - China (11/2013)

Der Zahnlose von Okinawa - Dunhuang Yardang National Geological Park - China (11/2013)

Walling Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Walling Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Walling Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Walling Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Walling Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Walling Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Im "Dunhuang Yardang National Geological Park" - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Fossiler Baum - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Fossiler Baum - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Fossiler Baum - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Fossiler Baum - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Columnar Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Columnar Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Columnar Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Columnar Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

Columnar Yardang - Dunhuang Yardang National Geological Park - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)

"Joe, der Wüsten-Makak" - Columnar Yardang - Dunhuang - Gansu - China (11/2013)
 

1 2 3 4 5 6 7 8

Back to the top